หนองบัวลำภู-เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสร้างเมืองให้น่าอยู่ สู่สังคมปลอดขยะ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเปิดเวทีวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสร้างเมืองหนองบัวลำภู ให้น่าอยู่ สู่สังคมปลอดขยะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.หนองบัวลำภู)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู(ทสจ.หนองบัวลำภู) และ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิริวรรณ สุดาจันทร์. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเวทีเสวนาวิชาการ

นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (รอง นายก อบจ.หนองบัวลำภู) กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.หนองบัวลำภู) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู (ทสจ.หนองบัวลำภู) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ และต้องการสร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้มีการจัดประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ และเปิดเวทีวิชาการ ถอดบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง

อีกทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขยายผลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีกิจกรรม การมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดชุมชนปลอดขยะ จำนวน 11 แห่ง และโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 13 แห่ง การเดินแบบชุดรีไซเคิลจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เวทีวิชาการในหัวข้อ สร้างเมืองให้น่าอยู่ สู่สังคมปลอดขยะ และฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชมและ โรงเรียนที่มีผลงานเด่น ทั้งนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามวาระแห่งชาติ และให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สู่สังคมปลอดขยะ
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู