หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ความหวังของคนศรีบุญเรืองกับความฝันจะมีถนนทางเลี่ยงเมือง4เลนยังอีกนาน??? ใครคือผู้ที่จะขับเคลื่อน หลังการจราจรในตัวอำเภอยังแออัดและคับคั่ง

วันนี้(2 กย.62)นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวกับผู้สื่อข่าวในฐานะคนศรีบุญเรือง และอยากเห็นสภาพปัญหาอันเนื่องมาจากการจราจรในตัวพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ที่นับวันจะเพิ่มจำนวนรถที่วิ่งผ่านมากขึ้นเป็นร้อยพันเท่า แต่สภาพถนนหนทางที่เป็นเส้นทางสายหลักและสายรอง ยังไม่มีการขยับขยายเพิ่ม และที่ผ่านมากรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการงานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมือง อำเภอศรีบุญเรือง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560

นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา ส.อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก และยังมีโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอุดรธานี หนองคาย จึงส่งผลให้ปริมาณจราจรในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอำเภอศรีบุญเรือง เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเศรษฐกิจดังกล่าว โดยมีทางหลวงหมายเลข 228 เป็นเส้นทางสายหลักเพียงเส้นเดียว ประกอบกับพื้นที่ในอำเภอศรีบุญเรือง เป็นย่านชุมชนหนาแน่น เขตทางแคบและมีการจราจรแออัด รถบรรทุกหนักผ่าน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นการพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุดังกล่าว ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกด้วย

โดยที่กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการแนวเส้นทางเลี่ยงเมืองอำเภอศรีบุญเรือง มีจุดเริ่มต้นโครงการบนถนนทางหลวงหมายเลข 2133 ประมาณกิโลเมตร 2+000 และจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข 228 ประมาณกิโลเมตรที่ 59+500 ระยะทางประมาณ 16.70 กิโลเมตร โดยพื้นที่โครงการครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 1 อำเภอ 3 ตำบล ประกอบด้วยตำบลศรีบุญเรือง ตำบลหันนางาม และตำบลเมืองใหม่ ซึ่งครั้งนั้นได้มีการปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 166 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา/ศาสนสถานในพื้นที่ สื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาชนที่สนใจทั่วไป และหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 228-ทางหลวงหมายเลข 2133-ทางหลวงหมายเลข 2420 เป็นโครงข่ายทางหลวงสำคัญ ที่เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน(AEC)ช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการคมนาคม ขนส่ง และด้านการค้าชายแดน สามารถเชื่อมต่อไปยังเวียงจันทร์ สปป.ลาว จึงส่งผลให้ทางสายนี้มีปริมาณจราจรเพิ่มสูงขึ้น แต่แนวเส้นทางสายนี้ มีบางช่วงยังคงผ่านเข้าตัวเมือง ทำให้เกิดปัญหาจราจรแออัด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณตัวอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งมีสภาพเขตทางแคบ มีข้อจำกัดในการขยายช่องการจราจร ดังนั้น การพิจารณาก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร และพัฒนาคุณภาพให้บริการของระบบทางหลวง

การดำเนินในโครงการนี้ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางด้านวิศวกรรม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านการมีส่วนของประชาชน ตลอดจนงานสำรวจทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อการเวนคืน(ถ้ามี) งานประเมินราคา คำนวณปริมาณก่อสร้าง และงานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคา ซึ่งมีการดำเนินการประชุมมาแล้วเมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งแยกการประชุมเป็น 3 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลหันนางาม และตำบลเมืองใหม่ โดยมีนายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานการประชุม

นายไพโรจน์ฯส.อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวต่ออีกว่า ต่อมากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟัง ความคิดเห็นต่อผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง และล่าสุดมีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 3)งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ทั้งหมดทั้งมวลยังเป็นประเด็นปัญหาและความหวังของคนศรีบุญเรือง ยังมืดมน

สำหรับการประชุมครั้งล่าสุดนี้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง โดยนายธาตรี ไพจิตรประภาภรณ์ วิศวกรโยธาชำนาการพิเศษ/ผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการจากการสัมมนาครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในด้านต่างๆของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่างๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ เป็นการพัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าการท่องเที่ยว และเสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งของท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกที่อยากจะเห็นความเจริญของอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัด ลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ การเพิ่มช่องทางการจราจรจะเป็นการแก้ปัญหาที่รัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลคงจะกระตุ้นให้เกิดผลโดยเร็ว อันอาจจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนศรีบุญเรือง และชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ผ่านมางบประมาณตามโครงการนี้ได้เริ่มต้นมาแล้วตั้งแต่การศึกษาสำรวจและออกแบบ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วหลายล้านบาท หากจะขยับและเดินหน้าต่อโครงการนี้ไปอีกในระยะ 4 ปีข้างหน้านี้จะเป็นจริงได้ต้องใช้งบประมาณร่วมพันล้านเศษ ความหวัง ความฝันของชาวอำเภอศรีบุญเรือง คงจะเป็นจริงได้ สจ.ไพโรจน์ฯกล่าวในที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู