ขอนแก่น(ชมคลิป)กกต.กลางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมือง รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆได้แก่ การดำเนินกิจการของสาขาพรรคการเมือง แนวทางการปฏิบัติงานของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการพัฒนาสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งที่ผ่านมา กกต.กลาง ได้จัดอบรมไปแล้ว จำนวน 3 รุ่น ทั้งที่ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองที่มีที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ประสานงานของพรรคการเมือง และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมือง เพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆที่เข้ารับการอบรมทุกรุ่น นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อพัฒนาให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองต่อไป.