หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดค่ายทักษะชีวิต

“ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นักเรียนแกนนำ
วันนี้(26 สค.62)ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนงาม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหาให้กับนักเรียนแกนนำพร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน และพัฒนาครูที่จัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อขยายผลการดำเนินการจัดค่ายทักษะชีวิตสู่สถานศึกษาในสังกัด 20 แห่ง โดยมีนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน โดยมีนายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู นายเกรียงไกร ศรีลี ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง 6 คณะครูที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ

นายเกิดมีฯผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้แนวทาง กระบวนการค่ายทักษะชีวิต ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขค 3 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะวิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรตลอดการอบรม 2 วัน

ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าในศตวรรษที่ 21 เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติ ควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี ต่อไปการสั่งและส่งสินค้าจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนควรรู้จักหลีกเลี่ยงภัยสังคมที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยาเสพติด รู้วิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง ให้อยู่ร่วม อยู่รอดและอยู่อย่างมีความหมาย พร้อมเรียนรู้และใช้ความรู้เติบใหญ่อย่างมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคฐานเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู