ร้อยเอ็ด-สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ รพ.ร้อยเอ็ดและอาคาร60ปี จุฬาภรณ์ รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และอาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (25 สิงหาคม 2562) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ“อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์” โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงปัญหาของโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เช่นมะเร็งตับและท่อน้ำดี นำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร คือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อ พ.ศ. 2552 เพื่อร่วมกันป้องกันควบคุมโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ โดยใช้การวิจัยนำสู่การพัฒนาระบบและบริการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับดำเนินโครงการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพระยะยาวฐานประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “โครงการพระกรุณาธิคุณฯ สำหรับประชาชนในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้

ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง ด้านมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี รองรับภูมิภาคอาเซียน ดูแล รักษาโรคมะเร็งครบวงจร ด้วยเครื่องมือทันสมัยมีประสิทธิภาพการรักษาสูง มีหน่วยรังสีรักษาด้วยเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค (LINAC) เครื่องใส่แร่กัมมันตภาพรังสี (Brachytherapy) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษาแบบ 3 มิติ ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เริ่มให้บริการด้วยรังสีรักษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขณะนี้มีผู้ป่วยรับการฉายแสงประมาณ 80 ราย/วัน มีศักยภาพในการฉายรังสี 1,000 ราย/ปี ให้บริการประชาชนทั้งในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดอื่นๆ

นอกจากนี้ ได้สร้างบ้านพักสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ระยะทาง 400 เมตรจากศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ เพื่อลดค่าเช่าที่พักระหว่างการฉายแสง รองรับผู้ป่วย 20 คนต่อวัน และได้พัฒนาศูนย์กรุณาพีร์คำทอน ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อยู่กับครอบครัวด้วยความรักความอบอุ่นในช่วงสุดท้ายของชีวิต นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์พัฒนาการผ่าตัดตับ การพัฒนาบุคลากรร่วมกับศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติขององค์การอนามัยโลก (WHO-IARC) ณ ประเทศฝรั่งเศส และได้รับความร่วมมือในการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานที่ Memorial Sloan Kettering cancer center ศูนย์มะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ 61,325,000 บาท ในก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 โดยได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์” และได้รับพระราชทานพระนามย่อ “จ.ภ.” เพื่อประดับอาคาร


Related posts