ขอนแก่น(ชมคลิป)สพป.ขอนแก่นเขต 4 เกมส์ จัดแข่ง4 ชนิดกีฬา5อำเภอส่งเข้าร่วม ตามงบ อบจ.


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบ เขตพื้นที่การศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬา พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ

ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข “สพป.ขอนแก่น เขต 4 เกมส์” ประจำปี 2562 โดยมีนายไพรสน ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 (สพป.ขอนแก่น เขต 4) กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า

การแข่งขันกีฬาต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข “สพป.ขอนแก่น เขต 4 เกมส์” ประจำปี 2562 ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีของเยาวชน ได้แข่งขันกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬาเป็นทีม เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ป้องกันไม้ให้เยาวชนมั่วสุมในเรื่องของสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมในปัจจุบัน

สำหรับการแข่งขันมีกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และ เปตอง ซึ่งในการจัดการแข่งขันได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20,000 บาท ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาจากโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน อำเภอซำสูง อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภออุบลรัตน์ ส่งตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งหลังจากเปิดการแข่งขันจนแล้วเสร็จ

ผลการแข่งขันแต่ละประเภทคือ ฟุตบอล 15 ปี ชนะเลิศ อำเภอกระนวน รองชนะเลิศอันดับ 1อำเภอน้ำพอง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภออุบลรัตน์ และ อำเภอซำสูง ฟุตบอล 12 ปี  ชนะเลิศ อำเภอกระนวน รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอเขาสวนกวาง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอน้ำพอง และ อำเภอซำสูง เซปัคตะกร้อ 15 ปี ชนะเลิศ อำเภอน้ำพอง รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภออุบลรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอกระนวน  เซปัคตะกร้อ 12 ปี ชนะเลิศ อำเภอน้ำพอง รองชนะเลิศอันดับ 1อำเภออุบลรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเขาสวนกวาง และซำสูง

วอลเล่ย์บอลชาย 15  ปี ชนะเลิศ อำเภออุบลรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอกระนวน รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอน้ำพอง วอลเล่ย์บอลชาย 12  ปี ชนะเลิศ อำเภอกระนวน รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอเขาสวนกวาง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง วอลเล่ย์บอลหญิง 15  ปี ชนะเลิศ อำเภอเขาสวนกวาง รองชนะเลิศอันดับ 1อำเภอน้ำพอง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอกระนวน วอลเล่ย์บอลหญิง 12  ปี ชนะเลิศอำเภออุบลรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 1อำเภอซำสูง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง

เปตองชาย 15  ปี ชนะเลิศอำเภออุบลรัตน์ รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอเขาสวนกวาง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง เปตองชาย 12  ปี ชนะเลิศ อำเภอซำสูง รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอน้ำพอง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอเขาสวนกวาง เปตองหญิง 15  ปี ชนะเลิศ อำเภอเขาสวนกวาง รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอกระนวน รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง เปตองหญิง 12  ปี ชนะเลิศ อำเภอซำสูง รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอเขาสวนกวาง รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง