หนองบัวลำภู(ชมคลิป)หนองผือน้อยพัฒนา สุดยอดหมู่บ้านต้นแบบ พชอ.ศรีบุญเรือง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันนี้(22 สค.62)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ว่าตามที่คณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2562 ได้ลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านต้นแบบ พชอ.ศรีบุญเรือง ใน 5 หมู่บ้าน5 ตำบลของอำเภอศรีบุญเรือง ในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้แก่บ้านสุขเกษม หมู่ 22 ตำบลนากอก บ้านหนองผือน้อย หมู่ 11 ตำบลหนองแก บ้านกุดแท่น หมู่ 7 ตำบลกุดสะเทียน บ้านนาฝาย หมู่ 11 ตำบลศรีบุญเรือง และบ้านหินตลาด หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด โดยเน้นกระบวนการประเมินผลการขับเคลื่อนใน 6 ประเด็นคือทั้งด้านเคมี ด้านอุบัติเหตุจราจรทางถนน ด้านหมู่บ้านปลอดขยะ ด้านโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ด้านยาเสพติด และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของแต่ละหมู่บ้านดังกล่าว

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทั้ง 6 ด้าน อำเภอศรีบุญเรือง จึงประกาศให้ บ้านหนองผือน้อยพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแก เป็นหมู่บ้านชนะเลิศต้นแบบ พชอ.ของอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี 2562 พร้อมรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 80,000 บาท สำหรับหมู่บ้านที่มีผลงานรองอันดับ 1 ได้แก่ บ้านนาฝาย หมู่ 11 ตำบลศรีบุญเรือง เงินอุดหนุน 50,000 บาท รองอันดับ 2 ได้แก่ บ้านสุขเกษม หมู่ 22 ตำบลนากอก รับเงินอุดหนุน 30,000 บาท ส่วนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่บ้านหินตลาด หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด และ บ้านกุดแท่น หมู่ 7 ตำบลกุดสะเทียน รับเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท ในส่วนของการนำเสนอผลงานของทั้ง 5 หมู่บ้านเพื่อนำสุดยอดของแต่ละหมู่บ้าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จะจัดมหกรรมหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมมอบเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละระดับในเดือน กันยายน ศกนี้

ในขณะที่บ้านหนองผือน้อยพัฒนาหมู่ 11 เป็นหมู่บ้านที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด่นชัดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดทั้ง 6 ด้านโดยเฉพาะตำบลหนองแก เป็นสุดยอดของกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันระดับยอดเพชร มีผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องจักรเพื่อการเกษตรของนายสมภาร จันทร์เต็ม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่ประดิษฐ์คิดค้นรถไถนาเอนกประสงค์และราคาประหยัด และกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุถือได้ว่ามีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ที่มีการบูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วน ภายใต้การบริหารจัดการโครงสร้าง “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยเน้นการให้บริการโดยระบบสุขภาพแบบองค์รวม

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู