ขอนแก่น(ชมคลิป)ภาคเอกชนร่วมรัฐราษฯปลูกป่าขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติวันแม่


ที่บริเวณหนองเบ็ญ บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและขุดลอกคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม โดยนายพนม เย็นสบาย นายกเทศบาลตำบลม่วงหวาน นางไพสงค์ นารี กำนันตำบลม่วงหวาน พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพอง และโรงงานที่อยู่ภายในตำบลม่วงหวาน จำนวน 5 โรงงาน

นายเกษม ปิดสายะตัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า ต้องขอขอบคุณประธานในพิธีที่ให้ความสำคัญกับงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “โครงการปลูกป่าและขุดลอกคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม” ในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าน้ำพอง ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โรงไฟฟ้าน้ำพองได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพองเป็นประจำทุกปี สำหรับโครงการปลูกป่าและขุดลอกคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 นี้ มีวัตถุประสงค์คือ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นทีสีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชนช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล พร้อมทั้งรณรงค์ขุดลอกคูคลองให้สะอาดปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมในวันนี้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น อาทิ ต้นยางนา ต้นราชพฤกษ์ และขุดลอกคูคลอง บริเวณที่ตื้นเขิน รวมทั้งการจัดการขยะ การกำจัดวัชพืช ณ หนองเบ็ญ บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุน และร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อำเภอน้ำพอง เทศบาลตำบลม่วงหวาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง รวมทั้งสินประมาณ 400 คน