หนองบัวลำภู – หลวงปู่หนูอินทร์ วางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมไม้มงคลสร้างพระเจ้าทันใจบนลานพุทธธรรมวัดอุดมพัฒนาราม

หลวงปู่หนูอินทร์ เกจิดังเมืองน้ำดำ พร้อมพระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมไม้มงคลสร้างพระเจ้าทันใจบนลานพุทธธรรมวัดอุดมพัฒนาราม ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ร่วมพันสวดชยันโต

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณลานธรรมสถานวัดอุดมพัฒนาราม บ้านดอนยานาง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พระครูอุดมพัฒนคุณ(หวงพ่อแดง สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนาราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชนใกล้และไกล พร้อมใจกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระเจ้าทันใจ พระประธานภายในบริเวณลานพุทธธรรม พร้อมพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจองค์เล็กที่มีเจ้าภาพคณะศรัทธาสร้างถวายอีก 9 องค์ รวมเป็น 10 องค์ภายในบริเวณลานพุทธธรรม วัดอุดมพัฒนาราม

โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมพระเถรานุเถระ ร่วม 100 รูป ร่วมประกอบพิธี ในส่วนของฆราวาสมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เขต อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีสวดชยันโตอย่างเนื่องแน่น

โดยก่อนจะมีการประกอบพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ พรหมณ์เก่งได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา ฟ้าดิน พระภูมิเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเป็นการรำบวงสรวงและในลำดับต่อมาพระเดชพระคุณ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพวัชรวิสุทธิ์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เขต อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และคณะศรัทธาเจ้าภาพพร้อมศิษยานุศิษย์ ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

พระครูอุดมพัฒนคุณ(หวงพ่อแดง สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนาราม กล่าวถึงที่ไปที่มาของการสร้างพระเจ้าทันใจองค์พระประธานและอีก 9 เล็ก รวมเป็น 10 องค์ในพื้นที่ลานพุทธธรรมที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวาย จำนวน 7 ไร่ เพื่อจะใช้เป็นธุงคสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นมนุสติเตือนใจของชาวพุทธในการสร้างบุญบารมีในบุญกิริยาวัตถุ 10 ในส่วนของการให้หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ ได้แก่ให้ทาน หรือ ทานมัย รักษาศีล หรือ สีลมัย เจริญภาวนา หรือภาวนามัย การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย
การช่วยขวนขวายทำในกิจที่ชอบ หรือไวยาวัจจมัย การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย การอนุโมทนาส่วนบุญ หรือ ปัตตานุโมทนามัย การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย และการทำความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสม หรือ ทิฏฐุชุกรรม สำหรับการทำบุญ ที่จะให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้น มีหลักเกณฑ์อยู่ 3 ประการคือ ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมความดี วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริต และผู้ให้ ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำ จึงจะได้บุญมาก
และพระเจ้าทันใจทั้ง 10 องค์ที่สร้างขึ้นมาอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง 10 รัชกาล ซึ่งคณะศรัทธาเจ้าภาพที่พร้อมใจประกอบพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นที่เคารพศรัทธาจากผู้ใจบุญร่วมกันสร้างขึ้น ส่วนพระประธานพระเจ้าทันใจองค์ใหญ่ก็ยังรอพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกัน จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในการร่วมสร้างพระเจ้าทันใจในครั้งนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู