ขอนแก่น (ชมคลิป) รมต.สุทิน พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มทบ. 23 ค่ายศรีพัชรินทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

            วันที่  7 เมษายน 2567 นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีพลตรี กิตติพงษ์  เนื่องชมพู  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23, นายพันธ์เทพ  เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยเริ่มตั้งแต่ การสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ, รับฟังการบรรยายสรุปการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของ โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23

          พันเอก จตุพงษ์ พลเสน ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยม    สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็น ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในระบบบังคับบำบัดเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดกระทรวงกลาโหม

           ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) 1.หยุดเสพยาเสพติด  2.มีสมรรถภาพร่างกายดี แข็งแรง 3.มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 4.รู้จักนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข  5.มีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถเลือกประกอบสัมมาอาชีพได้ และรู้จักปรับตัวได้อย่างเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและโอกาส ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              โดยใช้อาคารสถานที่โรงนอน ขนาด 60 คน  มีห้องน้ำ 2 อาคาร ห้องส้วม 18 ห้อง มีห้องอบรม โรงรับประทานอาหาร –  การดำเนินการ  ในส่วนการฝึก ประกอบไปด้วย หัวหน้าแผนกฟื้นฟู ฯ จำนวน 1 นาย รองหัวหน้าแผนกฟื้นฟู ฯ 1 นาย ผู้ช่วยแผนกฟื้นฟู ฯ 1 นาย เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 นาย และ ครูฝึก จำนวน 11 นาย รวมทั้งสิ้น 19 นาย  มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร เข้ามาตรวจสุขภาพและเวชป้องกันให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู สัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้ามาอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สัปดาห์ละ 5 วัน

                 ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รุ่นที่ 1/67 จำนวน 30 ราย จาก จังหวัดขอนแก่น 13 ราย จังหวัดกาฬสินธ์ 8 ราย จังหวัดมหาสารคาม 5 ราย และจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ราย  –  การปฏิบัติที่ผ่านมา เริ่มรับตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ รุ่นที่ 1/67 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับตัว ให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีการปรับตัวในห้วงแรกที่เข้ามายังสถานฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตามตารางการบำบัด  มีการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเพื่อให้มีระเบียนวินัย อบรมความรู้ผลกระทบด้านยาเสพติด จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ  จัดพิธีปิดและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 และเมื่อ 31 มีนาคม 2567 ได้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่มีความประพฤติดีกลับภูมิลำเนาก่อนกำหนด จำนวน 17 ราย ปัจจุบัน คงเหลือปล่อยตามกำหนด 120 วัน ในวันที่ 10 เมษายน 2567 จำนวน 13 ราย