สกร.หนองบัวลำภู รวมพลังเปิดบ้าน “Open House” ครบรอบ 1 ปี แสดงวิสัยทัศน์ แข่งขันทักษะวิชาการ

สกร.หนองบัวลำภู รวมพลังเปิดบ้าน “Open House” ครบรอบ 1ปี โชว์ วิสัยทัศน์ แข่งขันทักษะวิชาการ อาชีพ ส่งเสริม และประสัมพันธ์ ให้ผู้เรียน ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ และได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของ สกร “สู่โลกกว้างทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอกบัว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ”เปิดบ้าน สกร.จังหวัดหนองบัวลำภู”สู่โลกกว้างทางการศึกษา โดยมีนายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ต.อ.สุภี พลดงนอก ผกก.อก.ภ.จว.หนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา สกร.อำเภอทุกอำเภอ ครู และ นักศึกษา สกร.รวมพลังเปิดบ้าน “Open House” สกร.หนองบัวลำภู ครบรอบ 1 ปี โชว์ วิสัยทัศน์ แข่งขันทักษะวิชาการ อาชีพ ส่งเสริม ร่วม 500 คน

โดยภายในงานจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แสดงนิทรรศการ Best Practice การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพพัฒนาตนเองและครอบครัวการนำความรู้ไปสร้างรายได้มีการประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพเดิม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สกร.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันในการออกบูธประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาตนเอง เรียนรู้ ลองทำ นำไปใช้ นิทรรศการการบริการจัดการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สาธิตและโชว์ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกช่วงวัย
นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการเปิดบ้านวิชาการ DOLE NONGBUALAMPHU OPEN HOUSE 2024 ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2580) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ประกอบกับ พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 กำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)มีหน้าที่จัดส่งเสริม และสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู จึงจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ DOLE NONGBUALAMPHU OPEN HOUSE 2024 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ให้กับนักศึกษา สกร.ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ในการรณรงค์ส่งเสริม และประสัมพันธ์ ให้ผู้เรียน ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ และได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของ สกร.
นายสนิท ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ สกร. การแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษา สกร. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 ทักษะ ภายหลัง รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ DOLE NONGBUALAMPHU OPEN HOUSE 2024 ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการตามที่ สกร.อำเภอทุกอำเภอนำเสนอ ผอ.สกร.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้าย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู