ขอนแก่น (ชมคลิป) คณะครู นักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชไชย เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงกบพันธุ์ทุงกุลา โครงการทหารพันธุ์ดี ร.8

โครงการทหารพันธุ์ดี ร.8 ให้การต้อนรับ คณะครูอาจารย์ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชไชย เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงกบพันธุ์ทุงกุลา

โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 Open House เปิดให้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตร การปศุสัตว์ โดยมีคณะครูอาจารย์ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชอนแก่น เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงกบพันธุ์ทุงกุลา ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ ส่วนแยกจังหวัดขอนแก่น กรมทหารราบที่ 8 ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดความเป็นมาของโครงการฯ และวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพข่าว  ร.8