เทคนิคร้อยเอ็ด มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

นายอาคม จันทร์นาม ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. – ระดับ ปวส. ณ ห้องประดับเพชร ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร. สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.ร้อยเอ็ด ) ดร. สมโชค เฉตระการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิตผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิระพงษ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด) นายภานุวัฒน์ เวียงอินทร์ ผู้แทนศิษย์เก่า (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) นายพิทักษ์ครูสกุลธรรม ผู้แทนสถานประกอบการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

นายสวัสดิ์ ปาปะเก หัวหน้างานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน กล่าวว่า พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้เกิดความภาคภูมิใจกับผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความประทับใจ เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นปวช. และระดับชั้น ปวส. ดังนี้
1. ระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 163 คน แผนกวิชาช่างกลโรงงานจำนวน 148 คน แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 24 คน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 15 คน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 133 คนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 98 คน แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จำนวน 38 คน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา จำนวน 89 คน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 98 คน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 20 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 จำนวนทั้งสิ้น 826 คน

2. ระดับชั้นปวส.2 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้ แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 151 คน แผนกวิชาช่างกลโรงงานจำนวน 146 คน แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 53 คน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะจำนวน 17 คน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 191 คน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 80 คน แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จำนวน 19 คน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา จำนวน 92 คน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จำนวน 142 คน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์จำนวน 27 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวส.2 ทั้งสิ้น 918 คน

ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้พัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกสถานศึกษา ด้านทักษะฝีมือ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา เสียสละ ให้บริการต่อชุมชนและสังคม โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จะได้นำความรู้ในวิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากลเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนได้ระดับผลการเรียนในลำดับสูงสุดแต่ละสาขาวิชา จึงได้มอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ให้ผู้สำเร็จการศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย