ศรีสะเกษ – นอภ.วังหิน ชวนเที่ยวงานเทศกาลหอมแดงและของดีวังหิน ครั้งที่ 37

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านขุมคำ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน เป็นประธานแถลงเตรียมจัดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายสุพล ดวนสูง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังหิน นายอภินันท์ แก้วไสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายสังเวียน สมจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

นายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งเพาะปลูกหอมแดงขนาดใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ มีพื้นที่พาะปลูกมากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งภาค โดยเฉพาะอำเภอวังหิน ถือว่าเป็นแหล่งผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพจำหน่ายทั้งภายในประทศและส่งออกต่างประเทศ มีพื้นที่พาะปลูกประมาณ 1,300 ไร่ ผลผลิตในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3,900 ตัน หอมแดงอำเภอวังหิน มีลักษณะเด่น คือ “ใหญ่ แห้ง แดง มัน และคอเล็ก” เก็บไว้บริโภคได้นาน

ส่วนตำบลบุสูง มีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดง ประมาณ 200 ไร่ มีผลผลิตในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 600 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เฉลี่ยปีละประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งหอมแดงในปีนี้เกษตรกรจำหน่ายกิโลกรัมละ 25-40 บาท และจะมีพ่อค้ามาติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง

ดังนั้นเพื่อเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตหอมแดงและสร้างการตลาดหอมแดงให้มีราคาสูงขึ้น อำเภอวังหิน จึงได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลบุสูง และอปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ของส่วนราชการ เอกชนและเกษตรกรจากหมู่บ้านชุมชนต่างๆ มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประกวดหอมแดง กระเทียม พริก มะเขือ และแตงกวา การประกวดการจัดซุ้มหอมแดง และการประกวดธิดาหอมแดง เป็นต้น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในวันและเวลาดังกล่าว.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน