หนองบัวลำภู – ตลาดลุ่มภูยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน

จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูจัดกิจกรรมตลาดลุ่มภูยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชนหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โลตัสหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จังหวัดหนองบัวลาภู ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีช่องทางในการจาหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยสู่การตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัด มีศักยภาพในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูจัดให้มีการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อจัดแสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาเกษตรปลอดภัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้า 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรปอลดภัย และผู้ที่นิยมบริโภคอาหารปลอดภัย จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูจัดกิจกรรมตลาดลุ่มภูยุคใหม่ ประชารัฐร่วมใจอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชนหนองบัวลำภูจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน 2566 ณ โลตัสหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมภายในงานพบกับ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มลูกค้า 4 ร และฟังเพลงเพราะๆกับการแสดงดนตรีโฟล์คซอง และร้านค้าสินค้าคุณภาพอีกมากมายมากกว่า30ร้านค้า