อุดรธานี- 4 หน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกานศึกษา อาชีพ แก่เด็กและเยาวชน

ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพ และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และ บริษัท อัตลักษณ์ จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) หน่วยจัดการเรียนรู้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นายมงคล สงปรางค์ ผู้พิพากษาหัวหนเาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี มี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางกนกธร ธนาธันย์บดี ประธานคณะกรรมการการพัฒนาผ้าไทยพื้นเมือง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ส่วนบันทึกข้อตกลงอีกฉบับได้ทำขึ้นในช่วงเดียวกันมีสาระสำคัญคือ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และบริษัท อัตลักษณ์ จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) หน่วยจัดการเรียนรู้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งตกลงร่วมมือกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางสายอาชีพ พัฒนาทักษะอาชีพ และประกอบอาชีพตามความถนัดหรือความสนใจ ณ สถานศึกษา สถานรับฝึกอบรมอาชีพ หรือสถานประกอบการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี ได้นำความรู้ที่ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และลดอัตราในการกระทำความผิดซ้ำ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข