คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง พร้อม 7 ภาคีเครือข่าย พร้อมโชว์นวัตกรรม ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี

คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง พร้อม 7 ภาคีเครือข่าย พร้อมโชว์นวัตกรรม ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี และอัตลักษณ์วิถีคนทรายมูล เตรียมถวายการต้อนรับ เจ้าคณะหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการฯโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักการทางพระพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”ประจำปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 กย.66 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นายอี๊ด รัศมีเดือน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง และ 7 ภาคีเครือข่ายบ้านทรายมูล ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมถวายการต้อนรับ พระธรรมวชิรโสภณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประธานกรรมการขับเคลื่อนระดับหน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 “ หนตะวันออก ประจำปี 2566 ที่กำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ วัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าสืบเนื่องจากวัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล พร้อมพุทธศาสนิกชนได้ดำเนินงานภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการของการนำเอาศีล 5 มาเป็นแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพ จนเกิดเป็นสังคมชุมชนคุณธรรมต้นแบบในหลากหลายกิจกรรมและกลุ่มสัมมาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคร้าเป็นกระติบข้าว เสื่อสาด กระเป๋าถือและกระตร้าใช้ในชีวิตประจำวัน และกลุ่มผลิตท่อผ้าพื้นเมือง ในขณะที่บ้าน วัด และ ส่วนราชการ (บวร.)ได้นำนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ปรับเปลี่ยนค่านิยมในเรื่องของการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ( 1 บุญประเพณี 1 งานบุญปลอดเหล้า) งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข ของชาวบ้านทรายมูล และชุมชนใกล้เคียง จนเกิดเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชน สังคม ถือปฏิบัติกันมาทุกหมู่บ้านของอำเภอศรีบุญเรือง
ในขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง ภายใต้การนำของนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ได้นำเอาวิสัยทัศน์ที่มีการพูดกันเสมอมาร่วม 20 ปี”ศรีบุญเรือง เมืองคนดี” จนนำไปสู่การแปลงเป็นยุทธศาสตร์หลักพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอศรีบุญเรือง ในทุกหมู่บ้าน ตำบล ภายใต้หลักการ”ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี” คนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้มี 1 มีสุขภาพจิตใจดี 2 มีสุขภาพกายดี 3 สังคมและแวดล้อมดี และ 4 มีเศรษฐกิจดี ที่เป็นความใฝ่ฝัน แต่หากทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตาม โมเดล “ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี” อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ชาวศรีบุญเรืองทุกคนปรารถนาและฝันร่วมกันที่ต้องการไปให้ถึง คือ สังคมแห่งความรักและเอื้ออาทร ตามวิสัยทัศน์ “ศรีบุญเรืองเมืองคนดี”

เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยหลักการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เจ้าอธิการบุญกอง วณฺณคุตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน น้อมนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักศีล 5 มาปรับใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตบนความพอเพียง อยู่ในหลักของความรู้และความมีเหตุผลคนในชุมชน รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการซึ่งปัจจัยต่าง ๆ อันโดดเด่น
ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนบ้านทรายมูล ให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ประชาชนประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พึ่งพากันและกัน โดยมีศีล 5 เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ โดยเฉพาะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันจนถึงทุกวันนี้ เมื่อทุกคนมีศีล สิ่งที่เกิดตามมาคนในสังคมก็จะมีสุข เกิดการปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สังคมก็จะสันติสุข ปลอดยาเสพติด ต่อไป


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำภู