หนองคาย- นายก อบต.จากขอนแก่น นำคณะดูการบริหารการจัดการธนาคารขยะ ลดของเสียชุมชน เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม

นายก อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นำคณะดูการบริหารการจัดการธนาคารขยะ ลดของเสียชุมชน เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม ที่ อบต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 (เวลาประมาณ 09.00 น.) นายอร่าม อาจทนา นายก อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการและกรรมการธนาคารขยะ อบต.โนนสะอาด กว่า 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงานธนาคารขยะและการจัดการบริหารขนะที่ อบต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมี นายถวิล ไชยรัตน์ นายก อบต.โพนแพง พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการในสังกัด ผู้นำชุมชน และกรรมการธนาคารขยะตำบลโพนแพง

ด้วย อบต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร กรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้แทนสมาชิกธนาคาขยะและผู้สังเกตการณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การบริหารจัดการขยะในชุมชนจากหน่วยงานต้นแบบ และสามารถนำความรู้แนวคิดต่างๆ มาประยุคใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและชุมชน

อบต.โพนแพง จัดการขยะในชุมชน ใช้หลัก 3Rs ใช้น้อย Reduce ใช้ช้ำ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่ Recycle โดยเฉลี่ยคนไทย 1 คน สร้างขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัม วันต่อ ซึ่งมีสัดส่วนของขยะแต่ละประเภท ขยะอินทรีย์ 64% ขยะทั่วไป 3% ขยะรีไซเคิล 30% ชยะอันตราย 3% แนวทางในการดำเนินงานในการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ,ขออนุมัติจัดและดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะ ,ประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อแจ้งการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะชุมชนและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อจัดทำระเบียบธนาคารขยะ ,แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชีธนาคารขยะชุมชน และแต่งตั้งอนุกรรมการการดำเนินงานตามครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะชุมชน

ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจำนวน 701 ครัวเรือน จาก 1,210 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.94 % โครงการส่งเสริมสนับสนุนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2564 โดยแต่ละกองทุนในพื้นที่ตำบลโพนแพง เริ่มดำเนินการชื้อขายขยะรีไซเคิล ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวม 2 ปี 6 เดือน มียอดการชื้อขายขยะในกองทุน รวมเงินจำนวน 1,046,661,.93 บาท

หลังจากนั้นคณะ อบต.โนนสะอาด ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเปงจาน เพื่อดูการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่และกรรมการธนาคารขยะในชุมชนตำบลโพนแพง ซึ่งถือว่า การจัดการขยะได้ดีนับเป็นต้นแบบในการจัดการขยะ ให้อีกหลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเอง

หากทุกครัวเรือนในชุมชนหรือทุกหลังคาเรือนในประเทศไทย มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีจะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลอดขยะได้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสวยงาม ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความปลอดภัย หากทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ ทำให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะขาย และลดปริมาณขยะในครัวเรือน หากเราเริ่มจากจุดเล็กๆ ในครัวเรือน ก็จะสามารถช่วยกันคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในระดับประเทศได้-นายพันธลภ แสงทอง-โภควินร์ นันทจันทร์ จังหวัดหนองคาย