หนองคาย (คลิป) สืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอลำกลอน สู่เด็ก เยาวชน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอลำกลอน สู่เด็ก เยาวชนเ และประชาชนให้คงอยู่สืบไป


ที่ศูนย์การค้าวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอลำกลอน ประจำปี 2566 โดยมี นายเอกอมะตะอุธรนิ์ เกฐสิทธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดร.คำดี จันทะเกษ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย นายบัวหอง ผาจวง เจ้าของฉายา “หมอแคนม้ากระทืบโฮง” ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน แคน) , นางลำเทวี บุตรตั้ว นายกสมาคมหมอลำจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งครูหมอลำ และคณะสภาวัฒนธรรมอำเภอ เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกิจกรรม
ด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหมอลำพื้นบ้าน กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินอีสาน จึงได้จัดทำโครงการฯดังกล่าวขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสาน “หมอลำกลอน” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดให้คงอยู่อย่างยังยืน โคยมีการถ่ายทอดความรู้หมอลำกลอน สู่เด็ก เยาวชนที่เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สามารถนำไปส่งเสริมให้เกิดคุณค่าทางสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน สังคมเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวนถึง 150 คน