หนองบัวลำภู – นายอำเภอโนนสัง ลงนาม MOU อำเภอโนนสังนำร่อง (Y-SDN) หยุดนักดื่มหน้าใหม่

นายอำเภอโนนสัง ลงนาม MOU อำเภอโนนสังนำร่อง (Y-SDN) ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ อปท.หนุนการขับเคลื่อนเยาวชนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ภายหลังสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 ตัวเลขการดื่มของประชากรวัยรุ่น สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง และ 5 ภาคีเครือข่าย อปท.ได้แก่ ทต.โนนสัง ทต.หนองเรือ ทต.กุดดู่ อบต.กุดดู่ และ อบต.โนนเมือง เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู เลือกพื้นที่อำเภอโนนสังเป็นอำเภอนำร่อง เนื่องด้วยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ.2563 จากตัวเลขการดื่มของประชากรวัยรุ่น สูงเป็นอันดับที่ 2ของประเทศ

โดยมี นางวิริยา แก่นปัดชา หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม น.ส.ประนันทกิจ เกณสาคู ผู้ประสานงานโครงการป้องกัน นักดื่มหน้าใหม่อำเภอโนนสัง และคณะทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเด็กและเยาวชนใน อ.โนนสัง เพื่อแก้ปัญหานักดื่มหน้าใหม่ ท่ามกลางในที่ประชุมประจำเดือน กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.ของอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นสักขีพยาน และในขณะเดียวกัน นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู เขต 1 พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาพบปะกำนัน ผญบ.พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในระดับประเทศต่อไป
นางสาวประนันทกิจฯ กล่าวว่า กิจกรรมหลักได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน งานบุญประเพณีปลอด เหล้า กิจกรรมนวัตกรรมปลอดเหล้าของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกสร้างพลังบวกเด็กปฐมวัย ซึ่งใน ระยะที่ 1 คณะทำงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จำนวน 10 ตำบล ทำการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์รายละเอียดและคืนข้อมูลในระดับอำเภอ และได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินงานในระยะที่ 2 โดยการ สนับสนุนให้เกิดนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอโนนสัง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จ.หนองบัวลำภู และเครือข่ายเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอโนนสัง (Y-SDN)
โดยสาระสำคัญในวันนี้ ได้จัดพิธีลงนาม “ บันทึกข้อตกลงสนับสนุนงานเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอโนนสัง ” จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายอำเภอโนนสัง สาธารณสุขอำเภอโนนสัง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนเมือง และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ ขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักตามข้อตกลง

ในขณะที่นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง กล่าวว่าจากนี้อำเภอโนนสัง ร่วมกับอีก 6 ภาคคีเครือข่ายจะทำงานร่วมกันบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน(1)วัด (3)สถานที่ราชการ (4)สถานศึกษา (7)สวนสาธารณะและ มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน(1)วัด (3)สถานที่ราชการ (4)สถานศึกษา (7) สวนสาธารณะ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด
นอกจากนั้นสนับสนุนให้เกิดงานบุญประเพณี งานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้า อาทิเช่น งานสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ งานลอยกระทง งานกฐิน งานบุญประจำปี พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่ม เด็กและเยาวชนพื้นที่อำเภอโนนสัง และ สนับสนุนให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุม ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยป้องกัน ปัจจัยเสี่ยง เพื่อประกาศเป็นนโยบายประจำอำเภอโนนสัง นายอำเภอโนนสัง กล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานข่าว จากจังหวัดหนองบัวลำภู