(ชมคลิป) จังหวัดเลย มอบบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ผู้สื่อข่าวรายงาน นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านกาชาดเลย ตามโครงการบ้านกาชาดเลยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ นายรุด จันดาเวียง ราษฎรบ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมี นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมพิธี
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเลย เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง ยังเป็นการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ที่เป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด หรือเป็นผู้ที่ลดละเลิกอบายมุข เป็นบุคคลที่ไม่ทอดทิ้งบุพการีและบุตร เป็นบุคคลที่ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากและต้องเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับว่าเป็นคนดี ซึ่งใช้การคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง และผ่านการคัดเลือกจากนายอำเภอท้องที่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งนายอำเภอภูกระดึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีฐาน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ตลอดจน ประชาชนในหมู่บ้านน้ำพองและประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง ทำให้การก่อสร้างบ้านบรรลุวัตถุประสงค์

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย