ขอนแก่น (ชมคลิป) พ่อเมืองหมอแคนมอบบ้านต้นแบบช่วยผู้ยากไร้อำเภอน้ำพอง

จังหวัดขอนแก่น มอบบ้านต้นแบบช่วยผู้ยากไร้อำเภอน้ำพอง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่บ้านคำแก่นคูณน้อย ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบบ้าน ครัวเรือนยากจน โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.6) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง นายพนม เย็นสบาย นายกเทศบาลตำบลม่วงหวาน พร้อมหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ทำพิธีมอบบ้านตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการสร้างบ้านครัวเรือนต้นแบบ ให้กับ นางทองใส พุทติ บ้านเลขที่ 252 บ้านคำแก่นคูณน้อย

สำหรับครัวเรือนนางทองใส ตกเกณฑ์ 2 มิติ คือ มิติด้านรายได้ และมิติด้านที่อยู่อาศัย มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ซึ่งอาศัยอยู่กับหลานสาว 2 คน อยู่ในวัยเรียน (กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา) และมีสภาพบ้านไม่มั่นคงถาวร ประกอบกับนางทองใส พุทติ มีทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต เป็นคนขยันขันแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่รอ ไม่ขอ ไม่งอมืองอเท้า อำเภอน้ำพองได้ขับเคลื่อนโครงการฯ

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคศาสนา โดยท่านเจ้าคณะจังหวัดได้สนับสนุนอิฐแดงทั้งหลัง รวมถึงบริจาคเงินสมทบ และมอบทุนการศึกษาให้เด็กในครัวเรือน โดยเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พร้อมคณะ ได้มอบเงินสมทบทุนร่วมกับพี่น้องประชาชน ในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้าน้ำพอง บริษัท SCG ทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนอีก 20,000 บาท จากกองทุนเกื้อกูลคนน้ำพองไม่ทอดทิ้งกัน 20,000 บาท  กิ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,240 บาท และมีภาคีเครือข่าย ร้านค้าวัสดุ ในพื้นที่มีผู้บริจาค ประตู หน้าต่าง ประกอบการก่อสร้างบ้าน พร้อมกับร่วมเป็นแรงงานจิตอาสา นำโดยผู้ใหญ่ไพศาล บุราณศรี ผู้ใหญ่บ้านคำแก่นคูณน้อย และทีมช่างจากเทศบาลตำบลม่วงหวาน ร่วมก่อสร้างบ้านของครัวเรือนนางทองใสจนเสร็จเรียบร้อย

สำหรับมิติเรื่องรายได้ ได้สนับสนุนอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง มอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 10 ตัว กองทุนเกื้อกูลคนน้ำพองไม่ทอดทิ้งกัน มอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 25 ตัว พร้อมหัวอาหาร พร้อมสนับสนุนที่นอน 1 ชุด สำหรับอาชีพนวด/ จับเส้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง สนับสนุนอุปกรณ์การทำไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน 60 ด้าม สำหรับอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า