อุดรธานี – กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วย คุณ ศศิชา สาริยา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธี “มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน”จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎร ได้มีพืชสายพันธ์ุที่ดี มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง โดย “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุเพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป โดยครั้งนี้ได้มอบให้กับโรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้คณะครูอาจารย์และนักเรียนได้เพาะปลูกไว้บริโภค เพื่อช่วยลดรายจ่าย และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูก พร้อมทั้งขยายผลไปยังชุมชนต่อไป ในโอกาสนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ร่วมเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานร่วมกับคณะครูอาจารย์และนักเรียนในแปลงเกษตรของโรงเรียนด้วย
จากการที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานทำให้คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่ได้รับมีความรู้สึกซาบซึ้งใจ และมีความปิติยินดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13