หนองบัวลำภู – ‘เมืองลุ่มภู’ จังหวัด TO BENUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3

สุดยอดหนองบัวลำภู จังหวัด TO BENUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3
ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีชมรมทูบีฯในกลุ่มรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรและยอดเพชรอีก 3 ชมรม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินและทอง 5 ชมรมและกลุ่มดีเด่นอีก 3 ชมรมมีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและน่าภาคภูมิใจมาต่อเนื่องยาวนานถึง 21 ปี จนเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาว

ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานและผู้บริหารองค์กร TO BENUMBER ONE ในระดับจังหวัด อำเภอ สถานศึกษา และชุมชนให้การต้อนรับ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และ นายแสงประทีป โกมลบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2566 ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู


โดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอข้อมูลโดยทั่วไปของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดของจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐาน ระดับยอดเพชรปีที่ 3 และอยู่ในลำดับที่ 4 ระดับประเทศรองมาจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นยอดเพชรปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นยอดเพชร ปีที่6 จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นยอดเพชรปีที่ 4 และจังหวัดหนองบัวลำภู ยอดเพชรปีที่3 ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 21 ปี ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและเยาวชน ให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด


จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ มีการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ชัดเจน จัดตั้งสำนักงานเลขานุการโครงการ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู มีแผนปฏิบัติงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน ตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการกำหนดเป็นวาระจังหวัด และทำ MOU กับผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายและกำหนดเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก อำเภอ ชุมชน ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ร้อยละ 95


นายสุวิทย์ฯผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ ผู้บริหารทุกภาคส่วนและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน เยาวชนขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เด็กนำผู้ใหญ่หนุน ส่วนราชการเติมเต็ม และสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อองค์ประธานฯเสด็จเยี่ยมจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ครั้ง มีชมรมเป็นต้นแบบระดับเพชร และยอดเพชรมากที่สุดในประเทศ มีชมรมในชุมชนเป็น ระดับยอดเพชร ถึง 2 ชมรม จาก 4 ชมรมทั่วประเทศ มีชมรมในโรงเรียน เป็นระดับยอดเพชรปีที่ 6 จำนวน 1 ใน 2 ของชมรมทั่วประเทศ ผู้นำและสมาชิกแกนนำได้รับรางวัลพระราชทานประเภทบุคคลดีเด่น ถึง 18 คน เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งในแบบของตนเอง เป็นคนดีของโรงเรียน ชุมชน และจังหวัดประสบความสำเร็จในชีวิตตามแนวทางของตนเอง


ด้านนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ในรอบปีที่ผ่านมาว่าเรารักและสามัคคี เชื่อมั่นในคุณค่า ของสมาชิก ดูแลกันเสมือนครอบครัว ทุกคนทำงานด้วยใจ ด้วยอุดมการณ์ ไม่เคยท้อถอย เพราะเราคือ“ ครอบครัวเดียวกัน TO BE NUMBER ONE หนองบัวลำภู” มีแผนและกิจกรรมการดำเนินงาน มีภาคีเครือข่ายครอบคลุมทุกมิติ มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยส่งอำเภอ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับภาค 3 อำเภอ ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ 2 อำเภอ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 82.98 เพิ่มเป็นร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.02 มีจำนวนชมรมฯ เพิ่มขึ้น จากเดิม 286 ชมรม เป็น 347 ชมรม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.33 มีศูนย์เพื่อนใจฯ ครบร้อยละ 100

ด้านผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นและเยาวชน มีจำนวนผู้เสพติดรายใหม่ กลุ่มอายุ 6-24 ปี ลดลงร้อยละ 14.18 อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในหญิงอายุ 15-19 ปี ลดลง 15.94 อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มอายุ 15-29 ปี ลดลงร้อยละ 45.83 จากการนำนโยบาย สู่การพัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE หนองบัวลำภู ความสำเร็จสู่ความเป็นหนึ่ง ด้านนวัตกรรม มีนวัตกรรม จำนวน 6 เรื่อง ต่อยอด 4 เรื่อง ใหม่ 2 เรื่องส่งผลให้ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดต้นแบบสีขาว


จากนั้น ดร.วัชระ เกิดสิน หัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ชื่นชมและกล่าวถึงจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่มีผลงานระดับเพชรและระดับยอดเพชรมากที่สุดในระดับประเทศ ก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4 และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู