ขอนแก่น – เปิดอาคารผู้ป่วยใน รพ.ขอนแก่น 2 แบ่งภาระโรงพยาบาลศูนย์ฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดพิธีมอบและเปิดอาคารผู้ป่วยใน เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย เป็นการแบ่งเบาภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดพิธีมอบและเปิดอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส โดยมีพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุวีโร เจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายเอกราช ช่างเหลา ว่าที่ ส.ส.ขอนแก่น เขต4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และประชาชาชนร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการรับมอบอาคาร

สำหรับโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส เกิดขึ้นโดยดำริของ พระครูสิริสารธรรม ดร. เจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส ที่ได้พบเห็นความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ป่วยที่ต้องรอคิวรับการรักษา จึงได้ทำความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวบ้านโคกสี ในการมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล โดยนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก

   จากนั้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2556 เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2559 ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดี และผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลโคกสี หนองตูม และตำบลบึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น และเขตรอยต่อจังใกล้เคียง ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2559 พระราชประสิทธิคุณ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รวมทั้งงบประมาณที่ได้จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมกันบริจาคสนับสนุน รวมถึงเงินจากโครงการก้าวคนละก้าวด้วย ซึ่งขณะนี้อาคารผู้ป่วยในได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ โดยจะเปิดดำเนินการอาคารผู้ป่วยใน ภายในเดือน ก.ค.นี้