ขอนแก่น(ชมคลิป) ทำแนวกันไฟแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดฝุ่น pm 2.5  

จังหวัดขอนแก่น เร่งทำแนวป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหาไฟป่าและหมอกควัน ลดฝุ่น pm 2.5

   ที่วัดถ้ำผาเกิ้ง อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นางธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา ชิงเก็บ งดเผา ทำแนวกันไฟ ด้วยในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษหมอกควันและฝุ่นละออง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว จึงต้องเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรม “จิตอาสา ชิงเก็บงดเผา ทำแนวกันไฟ” ตามแนวทางของแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี พ.ศ. 2566

    นายนรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมนี้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในป่า ลดปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นใบไม้ เศษไม้ ในพื้นที่ป่า รวมทั้งนำเชื้อเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป่า มาสู่การนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันไฟป่า สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการ ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไฟป่า จากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพบว่าปัญหาการเผาป่า และปริมาณฝุ่น pm 2.5 ลดลงทุกปี

Related posts