บึงกาฬ- “ฝายมีชีวิตกับการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ตามศาสตร์พระราชาฯ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงราชการที่ 10 ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้ง

ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 3 ฝาย คือ ฝายที่ 1 และ 2 อยู่บริเวณห้วยเกิ้ง ซึ่งน้ำจะไหลลงสู่หนองกุดทิง ส่วนฝายที่ 3 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชาวบ้าน “บ้านนาแสงสาคร” ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โดยอาจารย์ผศ.ดร.เอกศักดิ์ เฮงสุโข ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานพร้อมด้วยนักศึกษา เข้าไปให้ความรู้ในการสร้างฝาย ซึ่งนับเป็นฝายต้นแบบอีกฝายในชุมชนเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ และยังมีการขยายผลโดยถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงต่อไปอีกด้วย

โดย นาย สุรชัย สุริยะ หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ ได้นำเจ้าหน้าที่และเยาวชน จำนวน 80 คน มาร่วมสร้างฝายที่กำลังดำเนินการที่ห้วยเกิ้ง พร้อมกับนักศึกษา และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยอีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังจะมีการรวมพลศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ มาร่วมทำฝายที่ยังไม่แล้วเสร็จเพื่อให้เป็นฝายต้นแบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ