อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ทุกหมู่บ้านตาม“โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู” ตามนโยบายเร่งด่วนใน 3 เดือน (1 พ.ย.65 – 31 ม.ค.66) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมด้วยภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เปิดการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ร่วมกับ สภ.เมืองหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนได้ประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชนโดยใช้หมู่บ้าน ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และได้วางระบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นงานที่จะต้องปฎิบัติเป็นภารกิจประจำ


ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าการฝึกอบรมฯในครั้งนี้เป็นยุทธการในระดับหมู่บ้าน ชุมชน การเตรียมหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเป็นการเตรียมทีมงามขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน ชุมชน ในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน การรักษาความปลอดภัย การระงับเหตุเบื้องต้น การคัดกรองวิเคราะห์ความรุนแรงในหมู่บ้าน ชุมชน การตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมทั้งการติดตามให้ความช่วยเหลือในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งฝึกอบรมทุกหมู่บ้านเป็นทีมงานขับเคลื่อน ซึ่งใช้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


ดร.ประยูรฯกล่าวต่อว่า ในขณะเดียวกันอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้มีการหารือในการจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูในพื้นที่หาแนวทางการปฏิบัติกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับตำบล ซึ่งการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ในการคัดกรอง แยกแยะวิเคราะห์ประเภทความรุนแรงของผู้ใช้ยา ผู้เสพยา และผู้ติดยาเสพติด การรักษาดูแล พร้อมทั้งส่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในสถานที่เหมาะสม รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในการให้ชุมชนบำบัดฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน(ความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่อง) ซึ่งจะต้องดำเนินการในเรื่องงาน งบ ระบบ และ คน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู