หนองคาย- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย


วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ บริเวณ บริษัท เทพอรุโณทัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย กรณีอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2565ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย


ด้วย โรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จังหวัดหนองคาย ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ ๒ คือ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการบูรณาการร่วมกับการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้กำหนดให้สถานการณ์คคีภัยเป็นสถานการณ์หลัก โดยฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ และฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ฝึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ ทดสอบแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่:

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย