เลย(ชมคลิป)สสจ.เลยจัดมหกรรมรณรงค์ไทเลยร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดมหกรรมรณรงค์ไทเลยร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวvเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น พนักงานราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมงาน

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2562 มีการระบาดในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 53,699 ราย เสียชีวิต 65 ราย ส่วนสถิติจังหวัดเลย พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกอำเภอ มีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ ลำดับที่ 4 ของภาค และลำดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งแต่ต้นปี ในปี 2562 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 870 ราย เสียชีวิต 2 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ อำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน และอำเภอด่านซ้าย ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในกลุ่มวัยเรียน ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 5-19 ปี

การจัดมหกรรมรณรงค์ไทเลยร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้มากที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

พื้นที่ในการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกในวันนี้เป็นตำบลชัยพฤกษ์ บ้านหัวฝาย เป็นบ้านที่พบผู้ป่วยมากที่สุดในตำบล เนื่องจากตำบลชัยพฤกษ์มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบลูกน้ำยุงลายบริเวณหลังคาเรือนใด จะดำเนินการปรับเจ้าบ้าน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยรายได้เก็บเข้ากองทุนไข้เลือดออกประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป ทำให้การควบคุมโรคประสบผลดียิ่งขึ้น

หลังรับฟังรายงาน ผู้ว่าฯ และคณะ ได้ร่วมกันแจกจ่าย ทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำ ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมเยี่ยมชม สาธิตการกำจัดลูกน้ำ การพ่นควันกำจัดยุงลาย การใช้มุ้งคลุมนักเรียนชั้นอนุบาลช่วงบ่ายนอนพักกลางวัน ซึ่งทางร.ร.ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

นอกจากนี้นายกฤษรมณ์ กัลยาณมิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ นำเครื่องพ่นสารกำจัดยุงลายเคลื่อนที่นำมาสาธิต โดยระบุว่า เครื่องพ่นสารกำจัดยุงลายเคลื่อนที่ เป็นเครื่องแรก และเครื่องเดียวในประเทศไทย โดยเมื่อก่อนหน้านี้ เป็นเครื่องกำจัดยุง ที่ก่อให้เกิดไข้มาเลเรีย เมื่อกว่า 30 ปี เป็นเครื่องที่ต้องผสมน้ำมันดีเซล แต่มีความเข้มข้นกว่า พ่นเป็นไอละเอียดอ่อนขนาดเล็กมาก สามารถกำจัดยุงลายได้มากกว่าเครื่องในปัจจุบัน แต่เสียดายเหลือนำมาใช้เพียงเครื่องเดียว สามารถออกบริการได้ทุกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลใด หรือ โรงเรียนใด มีความต้องการ ให้ทำหนังสือร้องขอ ไปยัง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมออกบริการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/จ.เลย /