อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลของหน่วยช่วยลงแขกดำนา ช่วยเหลือข้าราชการนอกประจำการและครอบครัวทหารกองประจำการของหน่วย

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย ลงแขกดำนาช่วยเหลือครอบครัว ร้อยโท จักรเพชร บุตรวงษ์ (อดีตกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ) ซึ่งเป็น สมาชิกชมรมข้าราชการนอกประจำการของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ณ บ้านนาทราย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี โดยมีพื้นที่ดำนาปลูกข้าวจำนวน 2 ไร่ และในวันเดียวกันนี้ ได้จัดกำลังพลของหน่วย ลงแขกดำนาช่วยเหลือครอบครัวของ พลทหาร เจษฎา ขามรัตน์ เป็นกำลังพลในสังกัดของหน่วย ซึ่งมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 142 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพื้นที่ดำนาปลูกข้าวจำนวน 3 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลของหน่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่ จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วยลงแขกดำนาในครั้งนี้ ทำให้ร้อยโท จักรเพชร บุตรวงศ์ , พลทหาร เจษฎา ขามรัตน์ พร้อมทั้งครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ฯ มีความรู้สึกปลาบปลื้ม และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาลงแขกดำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารและประชาชน และเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒธรรมดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาในถิ่นอีสานที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13