นครพนม (ชมคลิป) ปล่อยรถโดยสารระหว่างประเทศเที่ยวแรก บรรยากาศคึกคัก

 


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางข้ามประเทศไปยังเมืองท่าแขก หลังจังหวัดนครพนมได้มีการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมคณะกรรมการ ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดนครพนม – แขวงคำมวน) และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จึงได้มีคำสั่งที่ 1229/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่เปิดการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ รวมทั้งการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยให้ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) และจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม โดยผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ยกเว้นการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีการเปิดการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนท่าเทียบเรืออำเภอบ้านแพง ซึ่งตรงข้ามด่านท้องถิ่นบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เฉพาะการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ยังระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านหนาด อำเภอเมืองนครพนม จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอท่าอุเทน จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม


นายนริศ ไพรมณี นายสถานีเดินรถนครพนม บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมและบูรณาการร่วมกับบริษัท เจริญสุขขนส่งโดยสาร จำกัด สปป.ลาว มาอย่างต่อเนื่อง และภายหลังจังหวัดนครพนมมีคำสั่งจังหวัดก็พร้อมให้บริการประชาชนในทันที โดยรถโดยสารระหว่างประเทศที่ให้บริการในแต่ละวันจะมีด้วยกัน 4 เที่ยวสลับกันวิ่ง เริ่มพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่งในเวลา 8.30 น.เป็นเที่ยวแรก จากนั้นจะเป็นเวลา 11.30 น., 13.30 น. และ 16.30 ส่วนอัตราค่าโดยสารจะอยู่ที่คนละ 70 บาท และมีค่าล่วงเวลาเพิ่ม 5 บาททั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport ) จะต้องลงทะเบียน Thailand Pass พร้อมกับแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ผู้ที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Boarding Pass) ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ขณะที่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางข้ามประเทศจะต้องมีการทำประกันสุขภาพ ยกเว้นคนไทย โดยผู้ที่จะใช้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ สามารถรับบริการได้ 2 จุด คือที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม และที่ด่านพนมแดนนครพนม


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม