(ชมคลิป) พช.หนองบัวลำภู เชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย

พช.หนองบัวลำภู เชิญผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ระหว่างวันที่ 7 – 14 พค.นี้เพื่อสร้างงานสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ขยับจากลำดับที่ 75 ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพรทิพา พรรณสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนางสาวปิยนาถ ปิยพัฒน์ชนะสกุล(สาวเกดประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงกว่า 200 คน

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชน มุ่งส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ทำให้จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ และในปีนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีที่มีโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ขึ้น

ซึ่งการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะได้มุ่งมั่น ตั้งใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน ผ่านสายตาของคณะกรรมการที่จะพิจารณา กลั่นกรอง ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอีกประการหากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรฯ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป หนุนเสริมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


ขณะที่ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการคัดสรรฯ ในทุกระดับ และเพื่อให้กระบวนการคัดสรรนำไปสู่การจำหน่ายสินค้าในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ในระหว่างวันที่ 7 – 14 พค.65 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ทุกอำเภอ จากนั้นจะดำเนินการประกวด ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้น ให้ค่าคะแนน และรายงานผลการดำเนินงาน สุดท้ายก็จะประมวลผล รายงานผลการคัดสรรฯ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดสรรฯ ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 28 พค.65

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับคุณสมบัติของผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรรฯได้ต้อง เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนใน ปี พ.ศ. 2557-2565 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565) ของจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการขออนุญาตและการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนวันสมัคร โดย 1 กลุ่ม สามารถส่งได้ 3 ผลิตภัณฑ์ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว) หรือ 3 ชุด (กรณีเป็นชุดผลิตภัณฑ์)ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจต้องการสมัครติดต่อขอรับเอกสารใบสมัคร และสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ในวันเวลาราชการดังกล่าวข้างต้น

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขอได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ปีนี้ ให้มากๆ เพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดและถ้าผลิตภัณฑ์ใดได้ระดับดาวในการคัดสรรฯ 3 – 5 ดาว จังหวัดหนองบัวลำภู ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังจะมีโอกาสได้ร่วมจำหน่ายสินค้าในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เป็นช่องทางการจำหน่าย ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดเราได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและที่สำคัญจะทำให้จังหวัดหนองบัวลำภู มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น ขยับระดับจากจังหวัดที่มีรายได้ ลำดับที่ 75 ของประเทศ เป็นลำดับที่ดีขึ้นจากรายได้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรา นางศิวพรฯกล่าวเชิญชวน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู