อุดรธานี – เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากเมล็ดพันธุ์ของพระองค์ สู่ความมั่นคงด้านอาหารของประชาชน 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎร ได้มีพืชสายพันธ์ุที่ดี มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดย “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธ์ุเพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ จึงได้ประสาน”ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ กำลังพลของหน่วยที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือ รวมถึงกำลังพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการของหน่วย ได้นำเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกกินเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นสำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป

จากการที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานทำให้กำลังพลและครอบครัวมีความรู้สึกซาบซึ้ง และมีความปิติยินดี ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13