หนองบัวลำภู-หมอชวนหมอสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพเด็ก

นพ.ศราวุธฯ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ นพ.สุรพงษ์ฯนพ.สสจ.หนองบัวลำภู สร้างเด็กเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขหวังให้มีความรู้เจตคติและทักษะทางสุขภาพที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในเด็กนักเรียนสังกัด อบจ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนอบจ. 2 (ชุมชนขามธาตุวิทยา) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ผ่านการอบรมผู้นำนักเรียนด้านสาธารณสุขในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 แห่ง โดยมีนายชาญชัย สิงห์สุข ผอ.กองการศึกษา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.2 ประธานสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อสม. ต.บ้านขาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูได้เห็นถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข จึงจัดอบรมเพื่อเป็นการสร้างผู้นำนักเรียนให้มีความรู้เจตคติและทักษะทางสุขภาพถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุขที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถช่วยเหลือและดูแลสุขภาพเบื้องต้นในโรงเรียนได้

โดยได้รับการสนับสนุนจาก นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหัดหนองบัวลำภู ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ความรู้เรื่องโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การปฏิบัติตัวตามหลักสร้างเสริมสุขภาพ 6 อ. การสาธิตการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สุขบัญญัติ 10 ประการ. การตรวจสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น อนามัยในช่องปากเพื่อสุขภาพฟันที่ดี การสุขาภิบาลอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่พันธ์ของยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู