กกต.ชัยภูมิ สร้างเครือข่ายรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเลือกตั้ง สส. 62

กกต.ชัยภูมิ สร้างเครือข่ายรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเลือกตั้ง สส. 62


ที่โรงแรมเลิศนิมิตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ (กกต.) ได้เชิญเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ารับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับในการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2560 สามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง


นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ปีนี้ กกต.ตั้งเป้าหมายให้การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งด้านการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน ปราบปรามทุจริตการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งมีกฎ ระเบียบใหม่ ๆ ออกมา เพื่อสร้างกระบวนการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ ได้คนดีเข้าไปทำหน้าที่ในสภาสมบูรณ์แบบ ซึ่งผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ประชาชนในประเทศต้องรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ กติกา กฎหมายที่ถูกต้อง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส. โดยมี ดีเจ.ประชาธิปไตยชุมชน, เครือข่ายสัสดีอำเภอ 16 อำเภอ, ครู กศน., กลุ่มผู้นำสตรี, กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอำเภอ และผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงต้นแบบ รวม 100 คน มาร่วมกิจกรรม ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ จะนำความรู้ดังกล่าว ไปเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุและสื่อกิจกรรมต่าง ๆ สู่ประชาชน กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ของการเมืองการปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง.

ทีมข่าว จ.ชัยภูมิ รายงาน